அயலை
எலி சூரை
அயலை
கட்டா
கண்ணாடி காரல்
எலி சூரை
கருங்கண்ணி பாறை
கண்ணாடி பாறை
கர ஊளி
கரு வாவல்
கொதலி
கிளைகான்
குருவல
சங்குவாயன் திருக்கை
கோலியா முறல்
சாவாலை
சாலை
தலபத்து
துப்பு வாலை
நகரை
நீலகால் பார் நண்டு
நெத்தலி
பார் நண்டு
பெச்சாலை
மஞ்ச மீன் (பார்)
மூன்றுபுள்ளி நண்டு
வங்கடை